Προσκληση εκδηλωσης ενδιαφεροντος για αποκτηση νεας αδειας ΕΔΧ αυτοκινητου η μετατροπη υφισταμενης σε αλλο τυπο, συμφωνα με το ν.4070/12

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τΑ/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις της αριθ. 37419/13479/08-05-18 απόφασης (ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/2018) του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την οποία εγκρίθηκε η αριθ. 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, με την οποία τροποποιείται-επικαιροποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας.

3. Τις διατάξεις του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82/τΑ/10-04-2012) «Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Μεταφορών & Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις », όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει.

4. Την αριθμ. 159/2012(ΦΕΚ1890/τ.Β/15-06-2012) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

5. Το αριθμ. Α55214/4901/20-11-13 έγγραφο της Δ/νσης Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών ΚΑΛΕΙ κάθε ενδιαφερόμενο να αποκτήσει νέα άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ή να μετατρέψει υφιστάμενη άδεια σε άλλο τύπο να υποβάλλει σχετική αίτηση μέχρι την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019.

Με την αίτησή του ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της Περιφέρειας Αττικής για τις οποίες ζητείται άδεια-άδειες, το είδος άδειας ( ή αδειών) και τον αριθμό τους ανά έδρα.

Οι έδρες ΕΔΧ αυτοκινήτων, που υφίστανται σήμερα στην Περιφέρεια Αττικής σύμφωνα και με την παράγραφο 2 περ.βαα του άρθρου 83 του ν.4070/12 (ΦΕΚ82Α΄) και την αριθμ. 159/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής είναι οι εξής:

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΡΧΕΙΑ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ