ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ»

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Προυπ : 1.670.000,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 24 %)

Πηγή : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Παλλήνης, διακηρύττει την με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 1.346.774,20 € πλέον 323.228,80 € ΦΠΑ 24%

1) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016

2) Καταληκτική ημερομηνία και ώρα; Υποβολής προσφορών 06/09/2018 ημέρα Πέμπτη, ώρα 13,30 μ.μ.

3) Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής , με προσφερόμενα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού , εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), σύμφωνα με το άρθρο 95 & 2Α του Ν.4412/2016 .

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπονται οι συντηρήσεις, αναβαθμίσεις και παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας αθλητικών εγκαταστάσεων της Δ.Ε. Γέρακα του Δήμου Παλλήνης, με βάση την αντίστοιχη εγκεκριμένη οριστική Μελέτη της οποίας σχέδια και τεύχη αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συμβατικών τευχών της εργολαβίας.

1. Περιγραφή

Η παρούσα μελέτη αφορά στην αναβάθμιση των χώρων άθλησης της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα. Το πρώτο αθλητικό κέντρο είναι το κλειστό γήπεδο μπάσκετ, το δεύτερο αθλητικό κέντρο είναι το κολυμβητήριο του Δήμου και το τρίτο είναι η περιοχή με τα ανοιχτά γήπεδα της περιοχής. Η διεκπεραίωση των παρεμβάσεων, που θα αναλύονται στην τεχνική έκθεση, θα γίνει σταδιακά και βάσει των προτεραιοτήτων και των οικονομικών δυνατοτήτων.

Στο πρώτο αθλητικό κέντρο αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της μη προφυλαγμένης κύριας εισόδου, της υγρασίας που παρουσιάζεται εσωτερικά του κλειστού γηπέδου στη συναρμογή των τοίχων με τις εξωτερικές υπαίθριες κερκίδες εκατέρωθεν του κτιρίου και γίνεται συντήρηση και επισκευή των υφιστάμενων ανοιχτών γηπέδων στην ανατολική και στη δυτική πλευρά του οικοπέδου εκατέρωθεν του κλειστού γυμναστηρίου. Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν εξωτερικά και εσωτερικά βαψίματα και θα επισκευαστεί η πινακίδα σήμανσης του γηπέδου.

Στο δεύτερο αθλητικό συγκρότημα θα αντιμετωπιστούν οι τοπικές φθορές, οι οποίες εντοπίζονται στις σχάρες απορροής υδάτων, στα πλακάκια και στην περίφραξη και θα υλοποιηθούν εσωτερικά και εξωτερικά βαψίματα, συντήρηση και επισκευή των υφιστάμενων γηπέδων και εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και ηλιακών συλλεκτών.

Τέλος στο τρίτο αθλητικό κέντρο θα κατασκευαστούν ένα beach volley και ένα 5χ5 στον ελεύθερο αδιαμόρφωτο υφιστάμενο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο υπαίθριων χώρων άθλησης με τους ήδη διαμορφωμένους χώρους των γηπέδων ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Περιμετρικά των γηπέδων θα γίνουν οι απαιτούμενες διαμορφώσεις φύλαξης και πρόσβασης. Πέραν των νέων επεμβάσεων θα αντικατασταθεί ο υφιστάμενος τοίχος αντιστήριξης και στη θέση του θα κατασκευαστεί τοιχείο οπλισμένου σκυροδέματος.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ